Podmínky úžívání

Základní pojmy:

 1. Používáním těchto webových stránek znamená, váš souhlas s těmito podmínkami. Pokud je plně nepřijímáte nebo s nimi nesouhlasíte, bude váš vstup na tyto stránky považován za neoprávněný a vy budete je muset ihned ho přestat používat.
 2. Pro používání těchto stránek by jste měli být alespoň ve věku 7+, ale není to podmínkou.
 3. Jste plně zodpovědní za jakoukoliv činnosti, která se vyskytuje pod vašim jménem.
 4. Jste odpovědní za zajištění bezpečnosti vašeho účtu.
 5. Nesmíte zneužívat, obtěžovat, vyhrožovat nebo zastrašovat jiné uživatele fotolide.cz
 6. Nesete plnou odpovědnost za své chování a jakákoli data, texty, informace, přezdívky, grafiku, fotografie, odkazy ( "obsah"), poštu, kterou vložíte a zobrazíte ve službě fotolide.cz.
 7. Nesmíte žádným způsobem modifikovat, přizpůsobovat nebo hackovat fotolide.cz. Také není dovoleno upravovat, jiné webové stránky tak, aby falešně připomínaly , že jsou spojeny s fotolide.cz
 8. Nesmíte vytvářet, odesílat nebo vkládat nevyžádané emaily ("Spam") žádnému uživateli fotolide.cz.
 9. Nesmíte na fotolide.cz přenášet žádné červy nebo viry nebo jakýkoli kód destruktivní povahy.
 10. Nesmíte, při používání fotolide.cz, porušovat platné zákony a vyhlášky České republiky (včetně, ale nikoli výhradně autorskými právy).

Porušením některé části z těchto dohod může mít za následek ukončení vašeho účtu na fotolide.cz. Tím že fotolide.cz zakazuje takové chování a obsah na svých stránkách, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že fotolide.cz nemůže být zodpovědné za obsah vámi zveřejněný na našich internetových stránkách a vy přesto vložíte či vystavíte tyto materiály, tímto používáte službu fotolide.cz na své vlastní riziko.

Obecné podmínky:

 1. Vyhrazujeme si právo změnit nebo ukončit službu fotolide.cz z jakéhokoli důvodu, bez předchozího upozornění kdykoliv.
 2. Vyhrazujeme si právo změnit tyto Podmínky použití kdykoliv. V případě, že změny představují podstatnou změnu podmínek používání, budeme vás informovat prostřednictvím internetové pošty podle preference vyjádřené na vašem účtu. Co představuje "podstatnou změnu" bude určeno podle našeho uvážení, v dobré víře a za použití zdravého rozumu a rozumného úsudku.
 3. Vyhrazujeme si právo odmítnout službu pro každého z jakéhokoliv důvodu a kdykoli.
 4. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, odstranit příspěvek nebo účty, které obsahují obsah, který nám bude připadat podle vlastního uvážení, že je či jsou nezákonné, urážlivé, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, obscénní nebo jinak závadné nebo porušuje duševní vlastnictví kterékoli ze stran, nebo tyto Podmínky použití. .
 5. Fotolide.cz je služba, která umožňuje přidávat či sdílet, obrázky a texty hostované na fotolide.cz, které odkazují na vnější webové stránky. Toto použití je přijímáno (a dokonce podporováno!). Nicméně, stránky na jiných webových stránkách, které zobrazují data, jejichž hostitelem fotolide.cz musí poskytnout zpětný odkaz na fotolide.cz.

Copyright (Co je Vaše je Vaše):

 1. Potvrzujeme, že nemáme žádná práva k duševnímu vlastnictví na materiál, který poskytují služby fotolide.cz. Váš profil a materiály vámi vložené zůstávají vaše. Můžete odstranit svůj profil kdykoli zrušením svého účtu. Tím budou také odstraněny všechny příspěvky (texty, obrázky), které jste uložili do systému.
 2. Vřele doporučujeme uživatelům, aby si svoji tvorbu či příspěvky vkládali také na vlastní doménu nebo zvážili progresivní licenční podmínky pro jejich užívání
Poslední aktualizace: Červen 23, 2016

(English version)

We run this website and permits its use according to the following terms and conditions:

Basic Terms:

 1. Using this website implies your acceptance of these conditions. If you do not fully accept them, your entry to this site will be considered unauthorized and you will have to stop using it immediately
 2. You must be 13 years or older to use this site.
 3. You are responsible for any activity that occurs under your screen name.
 4. You are responsible for keeping your account secure.
 5. You must not abuse, harass, threaten or intimidate other fotolide.cz users.
 6. You are solely responsible for your conduct and any data, text, information, screen names, graphics, photos, profiles, , links ("Content") that you submit, post, and display on the fotolide.cz service.
 7. You must not modify, adapt or hack fotolide.cz or modify another website so as to falsely imply that it is associated with fotolide.cz
 8. You must not create or submit unwanted email to any fotolide.cz members ("Spam").
 9. You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.
 10. You must not, in the use of fotolide.cz, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).

Violation of any of these agreements will result in the termination of your fotolide.cz account. While fotolide.cz prohibits such conduct and content on its site, you understand and agree that fotolide.cz cannot be responsible for the Content posted on its web site and you nonetheless may be exposed to such materials and that you use the fotolide.cz service at your own risk.

General Conditions:

 1. We reserve the right to modify or terminate the fotolide.cz service for any reason, without notice at any time.
 2. We reserve the right to alter these Terms of Use at any time. If the alterations constitute a material change to the Terms of Use, we will notify you via internet mail according to the preference expressed on your account. What constitutes a "material change" will be determined at our sole discretion, in good faith and using common sense and reasonable judgement.
 3. We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.
 4. We may, but have no obligation to, remove Content and accounts containing Content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, obscene or otherwise objectionable or violates any party's intellectual property or these Terms of Use.
 5. Fotolide.cz service makes it possible to post images and text hosted on fotolide.cz to outside websites. This use is accepted (and even encouraged!). However, pages on other websites which display data hosted on fotolide.cz must provide a link back to fotolide.cz.

Copyright (What's Yours is Yours):

 1. We claim no intellectual property rights over the material you provide to the fotolide.cz service. Your profile and materials uploaded remain yours. You can remove your profile at any time by deleting your account. This will also remove any text and images you have stored in the system.
 2. We encourage users to contribute their creations to the public domain or consider progressive licensing terms.
Last updated on: June 23, 2016
Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
You can add more images from your computer or add image URLs.
You can add more images from your device, take a picture or add image URLs.
Uploading 0 image (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Upload complete
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create a new album with the content just uploaded. You must create an account or sign in to save this content into your account.
No image have been uploaded
Some errors have occured and the system couldn't process your request.
  or cancelcancel remaining
  Note: Some images couldn't be uploaded. learn more
  Check the error report for more information.
  JPG PNG BMP GIF 500 KB